کتابخانه الکترونیک

ارتباط با کتابخانه

بهبهان- خیابان ذوالفقاری- بلوار بشیرنذیر- جنب دانشگاه فرهنگیان- دانشکده علوم پزشکی بهبهان- کتابخانه مرکزی

تلفن:
061-52887201-3
ایمیل:
centlib@behums.ac.ir
 
diglib@behums.ac.ir