کتابخانه الکترونیک

پرسنل کتابخانه:

طوبی ویسی

کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

مسئول کتابخانه

 

سارا مرامی

کارشناسی اقتصاد

کارشناس کتابخانه