پایگاه اطلاعاتی کلینیکال کی به دلیل اتمام مدت اشتراک از سوی وزارت بهداشت، تا اط...

پایگاه اطلاعاتی کلینیکال کی تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.

پایگاه اطلاعاتی کلینیکال کی به دلیل اتمام مدت اشتراک از سوی وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.
1399/07/16 | خانم ویسی | پایگاه اطلاعاتی کلینیکال کی | اطلاعیه | 63 | 0 نظر | print | |

پایگاه اطلاعاتی کلینیکال کی به دلیل اتمام مدت اشتراک از سوی وزارت بهداشت، تا اطلاع ثانوی قطع می باشد.

نویسنده
خانم ویسی

aghajarizahra@ymail.com
*******

خانم ویسی

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو