کتابخانه الکترونیک

کارگاه های آموزشی

عنوان کارگاه مدرس تاریخ برگزاری فرم امضا شده شرکت کنندگان محتوای آموزشی
پایگاه های اطلاعاتی فارسی خانم ویسی 97/12/19   /Portals/41/Users/001/%20%20%20.pptx
پایگاه اطلاعاتی Clinical Key خانم ویسی 98/2/25    
جستجو در بانک های اطلاعاتی خانم شجیرات و برزگر 9 و 10/7/98